kayseri escort konya escort antalya escort malatya escort hatay escort gaziantep escort konya escort kayseri escort malatya escort turk porno
सि.नं विवरण ब.उ.शि.नं. खर्च शिर्षक खरिद प्रक्रिया प्यान नं भुक्तानी पाउने व्यक्ति/ संस्था बिल / निवेदन प्राप्त भएको मिति रकम कैफियत अप्लोड समय
1 राइजोबियम मलमा अनुदान ३१२११८३ २६४१३ सिलबन्दी दरभाउपत्र ३०५०१९३& प्रारम्भ बायाेटेक टेक्नोलोजी फर नेचर 2073-08-05 ६१९४८६। 2016-11-28
2 मेशिनरी अाैजार सम्बन्धी ३१२११८४ २९५११ सोझै ६०१३९५३& LOYAL COMPUTER INFOSYS, NEW ROAD, KTM 2073-11-02 १५७५२२।१२ 2016-11-28
3 अन्य कार्यक्रम ३१२११८३ २२५२२ बोलपत्र अाव्हान ३०४५५७७& जयश्री श्याम ट्रेडिङ कन्सर्न 0000-00-00 १९७७८८१ 2017-05-08
Powered by: Team Krishighar © Copyright 2019. DOA Soil, Nepal. All Right Reserved.