kayseri escort konya escort antalya escort malatya escort hatay escort gaziantep escort konya escort kayseri escort malatya escort turk porno
 • Soil Lab

  Soil Lab

 • Soil Lab

  Soil Lab

 • Machine

  Machine

 • स्वागत तथा विदाई

  स्वागत तथा विदाई

माटो व्यवस्थापन निर्देशनालाय

१.१    पृष्ठभूमि :
           नेपाल सरकारको २०४९ र २०५२ को संरचनात्मक सुधार अनुरूप कृषि विभाग अन्तर्गत माटो परीक्षण तथा सेवा शाखा र ५ विकास क्षेत्रमा क्षेत्रीय माटो परीक्षण प्रयोगशालाको स्थापना भैसकेको  थियो । सङ्गठनात्मक सुधारकैै क्रममा (२०६१) आएको संरचना सुधारबाट यस कार्यालयको नामाकरण माटो व्यवस्थापन निर्देशनालय भएको छ । केन्द्रीयस्तरमा माटो व्यवस्थापन निर्देशनालय र यसको मातहतमा ५ वटा क्षेत्रीय माटो परीक्षण प्रयोगशालाहरू र झापाको सुरुङ्गामा औद्योगिक बालीहरु (अलैंची, चिया आदि) को लागि एउटा माटो परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना भई सेवा दिने काम भइरहेको छ ।
Read More

Powered by: Team Krishighar © Copyright 2018. DOA Soil, Nepal. All Right Reserved.