kayseri escort konya escort antalya escort malatya escort hatay escort gaziantep escort konya escort kayseri escort malatya escort turk porno

माटो व्यवस्थापन निर्देशनालाय

१.१    पृष्ठभूमि :
           नेपाल सरकारको २०४९ र २०५२ को संरचनात्मक सुधार अनुरूप कृषि विभाग अन्तर्गत माटो परीक्षण तथा सेवा शाखा र ५ विकास क्षेत्रमा क्षेत्रीय माटो परीक्षण प्रयोगशालाको स्थापना भैसकेको  थियो । सङ्गठनात्मक सुधारकैै क्रममा (२०६१) आएको संरचना सुधारबाट यस कार्यालयको नामाकरण माटो व्यवस्थापन निर्देशनालय भएको छ । केन्द्रीयस्तरमा माटो व्यवस्थापन निर्देशनालय र यसको मातहतमा ५ वटा क्षेत्रीय माटो परीक्षण प्रयोगशालाहरू र झापाको सुरुङ्गामा औद्योगिक बालीहरु (अलैंची, चिया आदि) को लागि एउटा माटो परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना भई सेवा दिने काम भइरहेको छ ।

१.२    माटो व्यवस्थापन निर्देशनालयको उद्देश्य ः

 •   देशको बदलिँदो परिस्थितिलाई मध्यनजर राख्दै समयसापेक्ष मल तथा माटो व्यवस्थापन प्रविधिको विकास गर्ने र प्रविधिलाई कृषकस्तरसम्म पु¥याई कृषि उत्पादन बढाउने ।
 •  विविध बालीमा देखिएको माटोको उर्वराशक्ति ¥हास तथा सो समस्याको पहिचान एवम् निराकरणमा सहयोग पु¥याउने ।
 •  भौगोलिक विशेषताको आधारमा नेपालको माटोको समस्याको पहिचान गरी दिगो 
 • भू–व्यवस्थापन प्रति जनचेतना अभिबृद्धि गर्ने ।
 •  सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूसँग समन्वय गरी माटो व्यवस्थापन कार्यक्रम तथा सेवालाई व्यापक गर्दै जाने ।
 •  कृषिमा बाली विविधिकरण तथा व्यवसायीकरणको कारणले देशमा देखिएको माटोको समस्यालाई न्यूनिकरण गर्दै कृषि उत्पादनमा टेवा पुर्याउने ।

१.३    रणनीति ः

 •   अध्ययन, अनुगमन तथा सर्वेक्षण गरी माटोको समस्या पहिचान गर्ने ।
 •   समस्यायुक्त माटोको अध्ययन विश्लेषण गरी सोको आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने/गराउने ।

१.४    माटो व्यवस्थापन निर्देशनालय तथा अन्तर्गतका प्रयोगशालाहरूमा सञ्चालन हुने मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरू

 • माटो विश्लेषण तथा मलखाद सिफारिश                        
 • मलखाद विश्लेषण
 • जैविक मल उत्पादन, परीक्षण तथा प्रदर्शन
 • सूक्ष्मतत्व विश्लेषण
 • माटोको उर्वराशक्ति नक्सा तयार                                    
 • माटो जाँच शिविर सञ्चालन
 • एकीकृत बाली खाद्यतत्व व्यवस्थापन–कृषक पाठशाला      
 • भकारो सुधार
 • गोठेमल/कम्पोष्ट मल सुधार                                           
 • अध्ययन, अनुगमन
 • प्राँगारिक मल कारखाना स्थापनाको लागि प्राबिधिक सर सल्लाह तथा अनुदान सहयोग
 • भर्मिबेड निर्माणको लागि कृषकहरुलाई अनुदान उपलब्ध गराउने 
Powered by: Team Krishighar © Copyright 2018. DOA Soil, Nepal. All Right Reserved.